• Miele Premium Partner
  • Bosch, Siemens Service Partner
  • Snelle Service
  • Mobiele pin

Verkoop en leveringsvoorwaarden

Toepasselijkheid: Op alle overeenkomsten met onze afnemers zijn tevens exclusief van toepassing deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden; afwijkingen daarvan, dan wel andere voorwaarden door onze afnemers bedongen, gelden niet, tenzij en alsdan slechts voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door ons zijn aanvaard.

Acceptatie: Al onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Acceptatie door onze afnemers wordt steeds geacht te zijn geschied zonder enig voorbehoud of nadere conditie.

Prijzen: De prijs is strikt netto, en geldt exclusief de kosten van montage, elektriciteits-aansluiting, water-, gas,- en olie- aan- en afvoerleidingen, als ook exclusief te maken hak- en breekwerk.

Levering: Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering franco aan huis binnen ons service-gebied. De zaak is voor risico van de koper van de aflevering af, zelfs al is de eigendom nog niet overgedragen. De koper blijft verplicht de koopprijs te betalen, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van de zaak door een oorzaak die niet aan ons kan worden toegerekend.

Minimum-tarief: Voor gedane bezoeken aan het adres van opdrachtgever is deze ten alle tijde verplicht ten minste het starttarief te betalen, bestaande uit het starttarief van € 79.- inclusief btw. Voor verrichte diensten zonder bezoek aan het adres van opdrachtgever is tenminste een minimum-bedrag verschuldigd van 1/2 uur arbeidsloon tegen de op dat moment door ons gehanteerde tarieven.

Betaling: Alle gedane levering en diensten zijn uitsluitend tegen contante betaling of per pin transactie, tenzij voor af uitdrukkelijk schriftelijk, een andere regeling wordt overeengekomen. Indien geen of onvoldoende betaalmiddelen aanwezig zijn op het moment van de levering of verrichte dienst, verplicht de opdrachtgever zich om het (restant)-bedrag van de nota binnen 8 dagen na de levering of verrichte dienst aan ons te voldoen. Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijn betaald, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij zonder enige ingebrekestelling het recht de koper over het verschuldigde bedrag een rentevergoeding van 1 % per maand of een gedeelte van een maand in rekening te brengen van af het moment van de wanprestatie, onverminderd de ons verder toekomende rechten. Wij zijn gerechtigd een bedrag van € 35,- aan boete- en administratiekosten in rekening te brengen bij overschrijding van de overeengekomen termijn.

Eigendomsvoorbehoud: Wij behouden ons de eigendom voor van alle aan de koper te leveren zaken, totdat volledige betaling inclusief rente, kosten en bijbehorende werkzaamheden is voldaan. In geval van niet betaling van een opeisbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag tot surseance, faillissement of liquidatie van zaken van de koper en in geval van overlijden van de koper, hebben wij het recht de order of het nog te leveren gedeelte van de order te annuleren en het mogelijk geleverde, doch nog niet geheel betaalde, zonder rechtelijke tussen komst en zonder nadere ingebrekestelling, terug te vorderen, onverminderd ons recht vergoeding te verlangen voor eventueel door ons geleden verlies of schade. In die gevallen is elke vordering ten laste van de koper in eens en direct opeisbaar.

Annulering: Bij eenzijdig annuleren van een gedane opdracht zijn wij gerechtigd alle met deze opdracht verband houdende kosten, alsmede de extra te maken kosten, alsmede een boete van 10 % van de waarde van de opdracht aan de opdrachtgever te berekenen. Dit geldt eveneens voor de gevallen waarin van ons eigendomsvoorbehoud gebruik wordt gemaakt.

Kosten: Alle invorderingskosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, daaronder begrepen de volledige kosten voor advocaten en deurwaarders etc., zijn voor rekening van koper en bedragen minimaal 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 250,- onverminderd ons recht eventueel hieraan verbonden hogere kosten in rekening te brengen.

Reclames: Eventuele reclames moeten schriftelijk aangetekend geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken of na levering van de diensten. De opdrachtgever die het geleverde niet binnen 8 dagen na ontvangst daarvan behoorlijk op zijn deugdelijkheid en juiste werking heeft onderzocht, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden. De opdrachtgever zal in geen geval aanspraak tegen ons kunnen doen gelden indien het geleverde na constatering van een gebrek in gebruik wordt genomen, aan derden is of wordt doorgeleverd, dan wel door derden wordt gerepareerd.

Aansprakelijkheid: Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade of verlies ten gevolge van brand of verwonding of welke andere oorzaak dan ook welke het gevolg zijn van het niet behoorlijk functioneren van het geleverde of gerepareerde artikel of enig ander onderdeel daarvan, tenzij koper aantoont en overtuigend aannemelijk weet te maken, dat bedoelde schade een gevolg is van grove nalatigheid van ons of ons personeel. In die gevallen, waarin wij aansprakelijk zijn tot vergoeding van schade, zal deze echter nooit meer bedragen dan de waarde van het geleverde product of de geleverde dienst, en nooit meer bedragen dan het verzekerde dan wel in redelijkheid verzekerbare deel van de eventuele schade. Voor het niet verzekerde dan wel in redelijkheid niet verzekerbare deel van de schade wordt aansprakelijkheid uitgesloten, met inbegrip van eventueel geleden gevolgschade.

Geschillen: Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter, binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van verkoper is gelegen, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd heeft verklaard. Op alle offertes of overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing, waarbij wordt uitgesloten het L.U.V.l. verdrag en het Weens Koopverdrag.

Reparatie en/of Installatieservice

Voor Snelle en Vakundige Reparatie of Installatie van uw witgoedapparatuur

Maak een afspraak

Onderdelen en Accessoires

Voor al uw onderdelen nieuwe of gebruikt, doe hier uw bestelling

Vraag aan